החסידים מספרים "שפעם אחת ראו תלמידים את הרבנית מסדרת התמונות בספר ערב הפסח וכששאלו מצאו שמתחילה בזה הסידור, ושאלו את הרב על זה, ואמר להם –

העולם אומרים שריבונו של עולם פותח ספר הזכרונות בראש השנה כפקיד בהוצאה לפועל, ואני אומר שריבונו של עולם פותח ספר הזכרונות כיידישע מאמע שמסתכלת בספר התמונות (אלבו״ם). ועל כן ראוי לכל בעל נפש לסדר התמונות שלושים יום קודם הפסח, ותמונות שאדם מסדר ערב הפסח נפתחות לפניו יתברך בראש השנה… ושאלו אותו על זה (שהרי כתוב) ״אם כבנים אם כעבדים״! ואמר להם – כבנים! ודאי כבנים!"